Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Vymezení první zóny CHKO a úprava hospodaření

Vymezení první zóny CHKO a úprava hospodaření

Vymezení první zóny CHKO a úprava hospodaření

23.9.2019

Vytyčujeme hranice první zóny CHKO Moravský kras, probíhající na orné půdě nad jeskyněmi. Důvodem je změna hospodaření nutná pro omezení kontaminace podzemí a vody nebezpečnými látkami.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras, vyhlášená již v roce 1956, byla letos přehlášena. Důvodem bylo upřesnění průběhu hranic i jejich drobná úprava. Změnila se i zonace CHKO – ta určuje, jaké činnosti je možné v daném území provádět a jaké jsou naopak omezeny. Průběh hranic je výsledkem jednání s vlastníky i uživateli pozemků.

Mezi povrchem a podzemím

Nejpřísněji chráněná je I. zóna CHKO. Spadají do ní například rezervace, přírodně nejcennější lesy nebo stepní enklávy, ale také území nad jeskyněmi a závrty. I když jeskyně leží hluboko pod povrchem, skrze půdu a závrty se do nich dostává voda a s ní i případné znečištění. Právě tomu jsme se intenzivně věnovali od roku 2016 – odběrem vzorků a jejich analýzou akreditovanou laboratorní firmou.

Svah závrtu Společňák u Vilémovic je poškozován erozí
Svah závrtu Společňák u Vilémovic je poškozován erozí

Výsledky ukázaly, že v jeskyních pod ornou půdou přesahují koncentrace dusičnanů limity pro pitnou vodu pro dospělé až čtyřnásobně, pro kojence až jedenáctkrát! Několikanásobně byly překročeny i limity obsahu dalších nebezpečných látek, jako jsou pesticidy a jejich metabolity. Takto znečištěná voda nejen že poškozuje unikátní prostředí jeskyní a ohrožuje jejich obyvatele, ale proniká i do zdrojů pitné vody. Nebezpečné látky v ní obsažené se přitom velmi obtížně odstraňují.

Úpravou hospodaření k ochraně vody i jeskyní

Na základě studií univerzit a České geologické služby proto byla první zóna vymezena tak, aby sahala do stometrové vzdálenosti od hranice jeskyní, respektive 30metrové od hrany závrtu. Dosavadní orná půda by zde měla být zatravněna – tím zamezíme kontaminaci podzemí nebezpečnými látkami z hnojiv a dalších přípravků, používaných v zemědělství.

Značení I. zóny na Ostrovské krasové plošině
Značení I. zóny na Ostrovské krasové plošině

V současné době proto na dotčených pozemcích hranici I. zóny vytyčujeme, aby hospodařící zemědělci věděli, kudy hranice probíhá. K zatravnění bude použita regionální nebo druhově obohacená travní směs s druhy typickými pro Moravský Kras, na které zemědělcům Správa CHKO finančně přispěje. Náleží jim i náhrada újmy za omezení hospodaření. Pro vlastníky pozemků se nic nemění – uzavřené pachtovní smlouvy zůstávají v platnosti a v katastru nemovitostí budou pozemky vedeny i nadále jako orná půda.

Jelikož citlivé hospodaření v krajině je pro uchování krasové krajiny klíčové, nabízí majitelům pozemků v I. zóně Správa CHKO možnost výkupu pozemku.

05_3_Vyznačení I. zóny kolem závrtu u Rudice
Vyznačení I. zóny kolem závrtu u Rudice

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt