Ochrana přírody

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny říká, že všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před ničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který by mohl tyto druhy ohrozit. Fyzické i právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických, stavebních a dalších prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu či zraňování rostlin a živočichů či poškozování míst, kde žijí, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 
Toto ustanovení platí na celém území České republiky. V chráněných krajinných oblastech, národních parcích a maloplošných zvláště chráněných územích (rezervacích a památkách) je ochrana přírody ošetřena zákonem podrobněji.

Základní ochranné podmínky CHKO stanoví přímo zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ochranné podmínky platné v CHKO Moravský Kras také nařízení vlády, kterým vyla CHKO vyhlášena.

Na celém území CHKO je zakázáno zejména:

 • zneškodňovat odpady mimo vymezená místa
 • tábořit a rozdělávat ohně mimo vymezená místa
 • vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa (mimo vozidel orgánů státní správy a vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření)
 • provádět chemický posyp cest („solení“)

Na území první zóny CHKO je dále zakázáno např.:

 • měnit využití území
 • umisťovat nové stavby

Na území první a druhé zóny CHKO je dále zakázáno např.:

 • mimo zastavěná území obcí hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie (provádět zásahy,
  které by mohly významně poškozovat živou či neživou přírodu – podrobněji viz znění zákona č. 114/1992)
 • pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice a vyhrazená místa

Výjimky ze zákazu může v případech, kdy veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody, povolit vláda.

Mapa zonace CHKO Moravský kras je k dispozici jako mapová aplikace.

 

Maloplošná zvláště chráněná území

V CHKO Moravský kras leží řada tzv. maloplošných zvláště chráněných území – 4 národní přírodní rezervace, 2  národní přírodní památky a 11 přírodních rezervací. Jejich ochranné podmínky (zákazy) jsou dány přímo zákonem č. 114/1992 Sb., bližší ochranné podmínky (u činností podléhajících souhlasu orgánu ochrany přírody) mohou být vymezeny vyhláškami vydanými při zřízení těchto chráněných území.

Na území národních přírodních rezervací (NPR) je zakázáno zejména:

 • hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie
 • vjíždět motorovými vozidly, vstupovat mimo značené turistické cesty (netýká se vlastníků a nájemců pozemků)
 • provozovat horolezectví mimo vyhrazená místa
 • jezdit na kolech mimo silnice a vyhrazená místa
 • sbírat či odchytávat rostliny a živočichy (včetně sběru lesních plodů!)

Výkon práva myslivosti a rybářství v NPR je možný pouze za podmínek určených orgánem ochrany přírody.

Na území přírodních rezervací (PR) je zakázáno zejména:

 • hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie
 • umisťovat nové stavby
 • sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů

V národních přírodních památkách (NPP) a přírodních památkách (PP) jsou zakázány takové činnosti či způsob jejich hospodářského využívání, při kterých by hrozilo jejich poškození.

chko_mk_prehlednamapa

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt