Správa CHKO Moravský kras >> Činnost správy >> Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz a výstavba

Krajinným rázem se podle Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozumí zejména  přírodní, kulturní a historická charakteristika určité oblasti. Rozhodující pro ochranu krajinného rázu je zachování tradičního využití pozemků (např. v případě luk a pastvin), ochrana dřevin rostoucích ve volné krajině a omezení výstavby mimo stávající zastavěná území obcí.

Správa CHKO Moravský kras spolupůsobí v usměrňování výstavby na území CHKO.  Jako dotčený orgán státní správy uplatňuje svá stanoviska v procesu schvalování územně plánovací dokumentace i povolování jednotlivých staveb. Přitom vychází ze:

  • zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
  • Územního plánu velkého územního celku Moravský kras
  • zonace odstupňované ochrany přírody
  • územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES)
  • plánu péče o celou CHKO i plánů péče o jednotlivá (maloplošná) zvláště chráněná území
  • studie Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO Moravský kras
    ke stažení  Preventivní hodnocení krajinného rázu MK

Hlavními cíly jsou zachování tradičního rázu obcí, postupná náprava škod napáchaných na jejich tváři v minulosti, rozvoj obcí v souladu s udržením jejich hodnot a zamezení pronikání výstavby do volné krajiny. 

Jedním z nutných podkladů pro řízení stavebních úřadů ve věci umístění a povolení staveb na území chráněné krajinné oblasti je závazné stanovisko Správy CHKO. Toto je vydáváno na základě žádosti doložené dokumentací stavby. Na pomoc žadatelům sestavila Správa CHKO formulář žádosti. Záměr stavby je také možno na Správě CHKO konzultovat před podáním žádosti a to v jakémkoliv stadiu zpracování projektové dokumentace.

Základní informace a doporučení jak stavět v CHKO Moravský kras naleznou zájemci v letáku, který je k dispozici zdarma 
na Správě CHKO Moravský kras v Blansku. V elektronické podobě je dostupný zde 7.5 MB

Formulář žádosti

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt