Plán péče

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území (§ 38, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Zpracování plánů péče o CHKO zajišťuje Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále MŽP) prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (příslušné Správy CHKO). Podrobnosti ke způsobu zpracování a obsahu plánu péče jsou stanoveny prováděcím předpisem a pro CHKO dále rozpracovány v metodickém pokynu MŽP, zveřejněném ve Věstníku MŽP č. 6/2004. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánu ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.

Plán péče o CHKO Moravský kras je zpracován na období let 2007 až 2016 a navazuje na předchozí plán péče schválený na období 1997 až 2006. Byl zpracován kolektivem autorů složeným z pracovníků Správy CHKO Moravský kras a odboru ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Protokolem č.j. 26745/ENV/16 ze dne 18.4.2016  byla prodloužena platnost Plánu péče o CHKO Moravský kras do 31.12.2022. Důvodem je probíhající příprava nového vyhlášení CHKO Moravský kras vč. nové zonace. 

Jednotlivé části plánu péče o CHKO Moravský kras 2007 - 2016 lze stáhnout zde:

Textová část

Plán péče (PDF, 506.8 KB)

Plán péče - přílohy (PDF, 127.9 KB)

 Mapové přílohy

M1 - Přehledná mapa území (PDF, 1.9 MB)

M2 - Maloplošná zvláště chráněná území a památné stromy (PDF, 1.4 MB)

M3 - Zonace CHKO (PDF, 1.4 MB)

M4 - Soustava Natura 2000 a území mezinárodního významu (PDF, 1.4 MB)

M5 - Krasové jevy (PDF, 1.5 MB)

M6 - Geologie a těžba nerostných surovin (PDF, 1.5 MB)

M7 - Turistika (PDF, 1.6 MB)

M8 - Vlastnictví lesa (PDF, 1.5 MB)

M9 - Kategorie lesa (PDF, 1.5 MB)

M10 - Honitby (PDF, 1.9 MB)

M11 - Krajinný ráz (PDF, 2.8 MB)

M12 - Územní systémy ekologické stability (PDF, 1.3 MB)

M13 - Zpracování Územně plánovací dokumentace obcí (PDF, 1.7 MB)

 

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt