Zemědělství

Charakteristika zemědělství na území CHKO Moravský kras

Území CHKO Moravský kras je poměrně intenzivně zemědělsky využíváno. Výrazně převažující kulturou na zemědělském půdním fondu byla a i v současnosti je orná půda. Rekultivační práce většího rozsahu spojené s přemisťováním ornice zde nebyly prováděny. Původní ráz krajiny byl narušen zejména scelováním pozemků a následně prováděnými tzv. hospodářsko-technickými úpravami pozemků. Zlikvidovaly se meze, drobné remízky a zejména množství polních cest i s případnou doprovodnou zelení. Extenzivní pastviny na mělkých půdách byly vyňaty ze zemědělského půdního fondu a zalesněny. Současná zemědělská výroba v CHKO je stále postavena na tradičním pěstování obilnin (pšenice, ječmen) a řepky. Zatímco výměra obilnin je zhruba stejná, rozsah osevních ploch řepky oproti roku 1994 vzrostl téměř trojnásobně. O téměř polovinu klesla výměra kukuřice a pícnin na orné půdě. Výrazné změny nastaly i v chovu hospodářských zvířat. Počty skotu jsou asi poloviční, přičemž výrazně ubylo krav a mladého dobytka, stavy hovězího výkrmu naopak mírně vzrostly. O polovinu klesly také počty chovaných prasat.

Velikost obhospodařovaných pozemků se od devadesátých let minulého století do dneška prakticky nezměnila. Stále převažují bloky orné půdy velké desítky hektarů. Bloky orné půdy jsou až na výjimky stále osévány monokulturou. V současnosti jsou tyto dokončeny v k. ú. Sloup v Moravském krasu, Šošůvka, Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě, Suchdol v Moravském krasu, Žďár u Blanska a Holštejn. Zahájeny jsou v k.ú. Habrůvka.

Na území CHKO Moravský kras se v současnosti hospodařící subjekty zaměřují na rostlinnou i živočišnou výrobu. Podle ekonomických výsledků (produkce, tržby, zisk) převažuje rostlinná výroba. V rostlinné výrobě je důležitá hlavně produkce ozimé pšenice, jarního ječmene, řepky ozimé a krmných plodin. Ze speciální produkce je to pěstování trav na semeno.

V živočišné výrobě je důležitá hlavně produkce mléka, hovězího a vepřového masa, okrajově i chov ovcí a dojných a kašmírských koz.

Zemědělská výroba je v současné době především v rukou velkých zemědělských podniků, které soustřeďují výrobu hlavně do severní a střední části Moravského krasu, kde je vyšší podíl zemědělské půdy. Převažující forma hospodaření vyplývá z historického scelování pozemků, při kterém byly rozorávány a rušeny drobné meze a remízky a pole byly slučovány do velkých jednotvárných půdních bloků.

Zejména ve spojení s dotacemi z EU díky programu LIFE – Nature proběhl v CHKO Moravský kras v letech 2004–2007 pilotní projekt, díky němuž byla mimo jiné do krajiny Moravského krasu navrácena tradiční forma hospodaření formou spásání travních porostů. Bylo tak obnoveno cca 35 ha pastvin, které vlivem absence hospodaření značně zarostly expanzivními druhy křovin. Ty byly z dotačního programu odstraněny a zavedla se pastva ovcí, která zde probíhá dodnes. V současné době je pastva dotována buď z programů Ministerstva zemědělství nebo z dotačních programů Ministerstva životního prostředí (PPK).

V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) se na zemědělské půdě uplatňují nadstavbové tituly Agroenvironmentálních programů, které umožňují zemědělským subjektům, zaregistrovaným v LPIS, vstoupit dobrovolně do specifického režimu hospodaření s určitými omezeními ve prospěch posílení funkcí krajiny. Nadstavbové tituly jsou vymezovány ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras. Ke specifickému režimu hospodaření jsou zemědělci vázáni po dobu 5 let. Dotace umožňují zemědělcům kompenzovat zvýšené náklady vynaložené nad rámec běžných opatření.

V CHKO Moravský kras se uplatňují především tituly – mezofilní a vlhkomilné louky, horské a suchomilné louky, suché stepní trávníky a vřesoviště a druhově bohaté pastviny. Okrajově se uplatňuje též zatravňování orné půdy a trvale podmáčené a rašelinné louky.

 

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt