Rybářství

Rybářské revíry

Území CHKO Moravský kras je částečně obhospodařováno rybářským svazem. Do severní části zasahují revíry MO RS Blansko (ponorová oblast Bílé vody a Sloupského potoka včetně přítoků). Jedná se o pstruhové revíry. Ve střední části (Křtinský potok) je pstruhový revír MO RS Adamov. Oblast Říčky – revír Líšeňská Říčka je obhospodařován MO RS Brno 4. Rovněž se jedná o pstruhový revír. Řeka Punkva (oblast pod vývěry) je součástí režijního revíru Lesů ČR.

Druhové složení rybí osádky v tekoucích vodách je ovlivněno vodnatostí toků a částečně i způsobem rybářského obhospodařování. Z původních druhů je stále hojný pstruh potoční, méně již vranka obecná. Střevle potoční se ojediněle vyskytuje v severní části. V minulosti byl do Punkvy hojně vysazován nepůvodní pstruh duhový. Další druhy se objevují nepravidelně a z rybářského hlediska nemají pro dané území význam. Jedná se o druhy lipan podhorní, siven americký, úhoř říční, mník jednovousý, mřenka, kapr v oblasti severní a střední, v  jižní oblasti byly navíc zjištěny ještě hrouzek obecný, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, slunka obecná, lín obecný, hořavka duhová.

Rybníkářství

Z hlediska rybářského jsou rybníky na území CHKO Moravský kras řazeny většinou k pstruhovým vodám. Jsou to převážně malé plochy, které dosahují vždy pouze několik ha. Rybníkářství není příliš významné. Malé vodní nádrže a návesní rybníky obvykle rybářsky obhospodařované nejsou.

Významné z hlediska rybářského jsou rybníky v Jedovnicích (již mimo CHKO Moravský kras), kde je rybářské právo pronajímáno fyzickým osobám, které zde provádějí každoročně pravidelné podzimní rybolovy (Klein, Kocman). Soustava těchto rybníků je vázána na Jedovnický potok, tekoucí z krasové oblasti. Mezi hospodářské ryby zde patří především kapr, dále síh severní maréna, pravidelně se objevují i tolstolobik a amur. Rybářské právo na rybníku Dymák v Jedovnicích je vázáno na majitele (Julínek).

Ve střední části Moravského krasu (okolí obce Rudice) je zachována soustava malých jezírek, jejichž původ je odvozován od těžby železné rudy v 19. století. Jedná se o zatopené zbytky povrchových částí šachet. Pro rybářské využití se většinou pro svou malou velikost nehodí. V jižní části krasu jsou rybníky na říčce Říčce, které jsou pstruhovými vodami – rybník Hádek a rybník pod Hornekem.

Intenzivní odchovy ryb jsou prováděny na pstruhárně v blízkosti Skalního Mlýna. Jedná se o systém betonových žlabů, které jsou napájeny vodou z řeky Punkvy. Provozovna je zaměřena na výkrm pstruha duhového (v roce 1995 cca 130 q ryb) a sivena amerického (v roce 1995 cca 10 q ryb). Pstruhárna nemá vlastní líheň. V zimních měsících je žlabů využito i k uskladnění kaprů. 

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt