Pedologie

Půdy Moravského krasu na devonských vápencích jsou těžšího charakteru s hojným obsahem vápencového štěrku, mělké a chudé na vodu, minerálně velmi bohaté. Jako typický půdní typ jsou zde vyvinuty šedé až tmavě šedé rendziny, které jsou zachovány hlavně na svazích žlebů, kde neustálým odlamováním matečného karbonátového materiálu dochází k jejich obohacování, zmlazování. Při horních okrajích svahů jsou na ně vázána společenstva s pěchavou vápnomilnou. Na svazích na nich se rostou suťové lesy s bohatým bylinným podrostem (kyčelnice, bažanka).

V místech vysoko položené hladiny podzemní vody (v okolí vodních toků) se nacházejí glejové půdy.

Není možné opomenout existenci červenozemních půd (terra rossa), které se zde vytvořily v době teplého a vlhkého klimatu třetihor při zvětrávání vápence. Vyplňují zpravidla pukliny a klínovité trhliny vápenců často hluboko pod povrchem.

Půdy na brněnské vyvřelině jsou lehčí, písčité a písčito-hlinité, typu hnědých lesních půd.

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt